حق بیمه بانوان نیمه وقت و پاره وقت

کاروبین ۱۳۹۷-۰۶-۱۰ بدون دیدگاه

حق بیمه بانوان نیمه وقت و پاره وقت

نحوه پرداخت حق بیمه بانوانی که بصورت نیمه وقت و پاره وقت فعالیت می کنند.( روزانه ٢، ٣، ٤ ساعت در روز درکارگاه اشتغال بکار دارند)مانند: منشی مطب پزشکان ،مربیان ومدرسان حق التدریسی) چگونه است ؟

نظر به اینکه حسب مواد ٣٢ و ١١١ قانون تأمین اجتماعی در هیچ موردی سازمان نمی تواند حق بیمه را کمتر از حق بیمه‌ائیکه به حداقل دستمزد روزانه مصوب شورایعالی کار تعلق می گیرد دریافت و تعهدات قانونی را کمتر از حداقل دستمزد روزانه پرداخت نماید. لذا کارفرما می بایست طبق تکلیف قانونی مقرر در ماده ٣٩ قانون و آئین نامه اجرانی آن صرفنظر از نوع قرارداد کار و ساعات کارکرد روزانه، صورت مزد و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه کارکنان را با درج روزهای کارکرد و رعایت حداقل دستمزد روزانه به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت نماید.

دسته ها : حقوقی