بیمه کردن کارگر از روز اول آغاز به کار، الزامی است

کاروبین ۱۳۹۷-۰۷-۲۷ بدون دیدگاه

بیمه کردن کارگر از روز اول آغاز به کار، الزامی است

بیمه کردن کارگر از روز اول آغاز به کار، الزامی است سوال: در قرارداد کاری ام شرطی است مبنی بر عدم تکلیف کارفرما به بیمه کردن.گفتند قانونی است و من باید امضا کنم. ایا درست است؟ چنین شرطی فاقد اثر قانونی می باشد. طبق ماده ٣٦ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به این سازمان تادیه کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه شده نخواهد بود. طبق ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان می بایست حق بیمه مربوط به هر ماه […]

بیشتر بخوانید

حق بیمه بانوان نیمه وقت و پاره وقت

کاروبین ۱۳۹۷-۰۶-۱۰ بدون دیدگاه

حق بیمه بانوان نیمه وقت و پاره وقت

نحوه پرداخت حق بیمه بانوانی که بصورت نیمه وقت و پاره وقت فعالیت می کنند.( روزانه ٢، ٣، ٤ ساعت در روز درکارگاه اشتغال بکار دارند)مانند: منشی مطب پزشکان ،مربیان ومدرسان حق التدریسی) چگونه است ؟ نظر به اینکه حسب مواد ٣٢ و ١١١ قانون تأمین اجتماعی در هیچ موردی سازمان نمی تواند حق بیمه را کمتر از حق بیمه‌ائیکه به حداقل دستمزد روزانه مصوب شورایعالی کار تعلق می گیرد دریافت و تعهدات قانونی را کمتر از حداقل دستمزد روزانه پرداخت نماید. لذا کارفرما می بایست طبق تکلیف قانونی مقرر در ماده ٣٩ قانون و آئین نامه اجرانی آن صرفنظر از نوع قرارداد کار و ساعات کارکرد روزانه، صورت مزد و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه کارکنان را با درج روزهای کارکرد و رعایت حداقل دستمزد روزانه به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت نماید.

بیشتر بخوانید

شکایت کارگر از کارفرما

کاروبین ۱۳۹۷-۰۶-۰۲ بدون دیدگاه

شکایت کارگر از کارفرما

تا چه زمانی شکایت کارگر از کارفرما قانونی است؟ پاسخ: شکایت از کارفرما محدودیت زمانی ندارد. البته بهتر است زودتر انجام پذیرد تا در صورتی نیاز به بازرسی توسط کارشناسان اداره کار مشکلی در پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز نباشد.حتی بعد از فوت کارگر وراث کارگر نیز می توانند اقامه دعوی نمایند چون مطالبات کارگر جزو دیون ممتاز است.

بیشتر بخوانید

اخراج کارگر

کاروبین ۱۳۹۷-۰۵-۲۰ بدون دیدگاه

اخراج کارگر

  ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ۲۷ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ، ﻫﺮﮔﺎﻩ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻗﺼﻮﺭ ﮐﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺬﮐﺮﺍﺕ ﮐﺘﺒﯽ ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ، ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﺭ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ، ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻭ ﺣﻖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮﯼ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺭﺍ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ 15 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ، ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻗﻬﺮﯼ ﯾﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻭ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﯾﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ 16، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﯾﺎ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺎ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ 17 ، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﺣﺒﺲ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ 19، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺩﺭ ﻣﯽﺁﯾﺪ. ﺣﺎﻻ ﺍﮔﺮ […]

بیشتر بخوانید

مرخصی استحقاقی

کاروبین ۱۳۹۷-۰۵-۱۸ بدون دیدگاه

مرخصی استحقاقی

 آیا کارفرما در پایان قرارداد مدت موقت در صورت عدم استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی مکلف است کل مرخصی استفاده نشده را بازخرید نماید؟ پاسخ: در قرارداد های کار با مدت موقت که در خاتمه قرارداد بین طرفین تسویه حساب قطعی به عمل آمده و مطالبات کارگر من جمله سنوات خدمت به وی پرداخت می گردد در این زمینه باید حق السعی کلیه مرخصی های استحقاقی استفاده نشده او نیز محاسبه و تادیه شود.

بیشتر بخوانید

مرخصی در مشاغل سخت و زیان آور

کاروبین ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ بدون دیدگاه

مرخصی در مشاغل سخت و زیان آور

سوال : مرخصی در مورد کارهای سخت و زیان آور چگونه است؟ پاسخ: مستند به مادتین ۶۴ و ۶۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مرخصی سالانه کارگرانی را که با کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند سی و یک روز کاری (۵هفته با احتساب ۴روز جمعه) که حتی‌الامکان می‌باید در دو نوبت و در پایان هر شش ماه استفاده شود بدیهی است که در مورد تاریخ استفاده از مرخصی حکم ماده ۶۹ قانون کار جاری خواهد بود و کادگر نمی تواند بیش از ۹ روز مرخصی سالانه خود را برای سال های بعد ذخیره نماید .

بیشتر بخوانید